You are here

Fișe discipline ISEE

Universitatea Politehnica Timişoara
Facultatea ELECTROTEHNICĂ ȘI ELECTROENERGETICĂ

Domeniul fundamental (DFI): STIINTE INGINERESTI
Ramura de stiinta (RSI): INGINERIE ELECTRICA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII 
Domeniul de licenta (DL): INGINERIE ENERGETICĂ
Specializarea: INGINERIA SISTEMELOR ELECTROENERGETICE

 

  Anul I Anul II
  Semetrul 1 Semestrul 2 Semestrul 3 Semestrul 4
 1  Analiză matematică  Matematici speciale Materiale în ingineria energetică Echipamente electrice
 2  Algebră și geometrie Matematici asistate de calculator  Dispozitive şi circuite electronice Electronică de putere
 3 Fizică Bazele electrotehnicii 1 Bazele electrotehnicii 2 Maşini electrice
 4 Introducere în ingineria energetică Tehnogia Informatiei si Programarea Calculatoarelor 2 Metode numerice Aplicatii MatLab in energetică
 5 Tehnogia Informatiei si Programarea Calculatoarelor 1 Termotehnică şi maşini termice  Hidraulică şi masini hidraulice Bazele energeticii şi conversia energiei
 6 Grafică tehnică asistată de calculator Fundamente de inginerie mecanică Mecanisme şi solicitări mecanice Măsurarea mărimilor electrice si neelectrice
 7 Limbi străine Limbi străine Cultură şi civilizaţie Microeconomie
 8 Educație fizică Educație fizică Educație fizică Educație fizică
 9 Practică 1 (45 ore) Practică 2 (45 ore) Practică 3 (45 ore) Practică 4 (45 ore)
Discipline facultative
10 Psihologia educaţiei Pedagogie 1( Fundamentele pedagogiei;
                                    Teoria și metodologia curriculumului)
Pedagogie 2 ( Teoria și metodologia instruirii;
                        Teoria și metodologia evaluării)
Responsabilitate socială şi activism civic
11       Didactica specializării

 

  Anul III Anul IV
  Semetrul 5 Semestrul 6 Semestrul 7 Semestrul 8
 1  Transportul şi distribuţia energiei electrice 1 Transportul şi distribuţia energiei electrice 2 Disciplină optională împachetată 1 Disciplină optională împachetată 5
 2  Microcontrolere şi sisteme integrate Partea electrică a centralelor Disciplină optională împachetată 2 Disciplină optională împachetată 6
 3 Acţionări electrice Electrotehnologii  Disciplină optională împachetată 3 Disciplină optională împachetată 7
 4 Elemente de reglare automată Instrumentatie Virtuala Disciplină optională împachetată 4 Comunicare
 5 Management Marketing Disciplină optională împachetată 5 Elaborare proiect de diplomă
 6 Disciplina opţională independentă 1 Disciplina opţională independentă 3 DDisciplină optională împachetată 6 Examen de diplomă
 7 Disciplina opţională independentă 2  Disciplina opţională independentă 4    
 8 Practică 5 (45 ore) Practică 6 (45 ore)    
 9        
Discipline opționale
10

Disciplină optională independentă 1

Partea termo şi hidro a centralelor electrice

Disciplină optională independentă 3

Sisteme de monitorizare, conducere şi achiziţii de date

Disciplină optională împachetată 1

Tehnica tensiunilor înalte

Disciplină optională împachetată 5

Sisteme electroenergetice 2

11

Disciplină optională independentă 1

Maşini mecanoenergetice

Disciplină optională independentă 3

Conducerea proceselor energetice cu calculator de proces

Disciplină optională împachetată 1

Electrosecuritate şi izolaţia reţelelor electrice

Disciplină optională împachetată 5

Managementul regimurilor SEE moderne

12

Disciplină optională independentă 1

Surse regenerabile de energie

Disciplină optională independentă 3

Sisteme de achiziţie de date in ingineria energetica

Disciplină optională împachetată 2

Staţii şi posturi de transformare

Disciplină optională împachetată 6

Tehnici de optimizare în electroenergetică

13

Disciplină optională independentă 2

Instalaţii electrice de joasă tensiune

Disciplină optională independentă 4

Impactul inst. energetice asupra mediului

Disciplină optională împachetată 2

Alimentarea cu energie electrică 

Disciplină optională împachetată 6 (P4)

Stretegii şi decizii optimale in manag. Energiei 

14

Disciplină optională independentă 2

Aparataj electric de joasă tensiune

Disciplină optională independentă 4

Ecologie 

Disciplină optională împachetată 3

Sisteme electroenergetice 1

Disciplină optională independentă 7

Fiabilitatea instalaţiilor energetice

16

Disciplină optională independentă 2

Instalaţii electrice rezidenţiale 

Disciplină optională independentă 4

Servicii proprii tehnologice

Disciplină optională împachetată 3

Gestiunea energiei

Disciplină optională independentă 7

Siguranţă în funcţionare şi risc industrial

17    

Disciplină optională împachetată 4

Protecţii în sisteme electroenergetice

Disciplină optională independentă 7

Monitorizarea şi diagnoza instalaţiilor energetice

18    

Disciplină optională împachetată 4

Automatizarea şi prot. inst. energetice industriale

 

19    

Disciplină optională independentă 5

Audit electroenergetic

 

20    

Disciplină optională independentă 5

Drept şi legislaţie în energetică

 
21    

Disciplină optională independentă 5

Audit energetic

 
22    

Disciplină optională independentă 6

Automatizarea proceselor electroenergetice

 
23    

Disciplină optională independentă 6

Automatizări industriale

 
  Discipline facultative
  Comunicare educaţională Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (2) Managementul proiectelor energetice  
  Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi     
  Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (1)