You are here

Admitere LICENŢĂ - Concurs de dosare

CALENDARUL ADMITERII - pentru sesiunea Septembrie 2019

 

Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică organizează admitere:

     a. domeniul de licenţă Inginerie electrică - specializarea Electrotehnica: fără taxă (LL), cu taxă (TL);

     b. domeniul de licenţă Inginerie energetică - specializarea Ingineria Sistemelor Electroenergetice: fără taxă (LG), cu taxă (TG); TOP 10 motive de a alege specializarea Ingineria Sistemelor Electroenergetice

 

Numărul de locuri scoase la concurs pentru anul universitar 2019-2020 - sesiunea Septembrie

Facultatea Domeniul de licenta Specilizarea Nr. locuri
fara taxa
pe domeniu

Nr. locuri fara taxa facultate

Nr. locuri cu taxa pe domeniu

Nr. locuri cu taxa facultate
Facultatea de
Electrotehnica si Electroenergetica
Inginerie Electrica Electrotehnica 7 34          10             20
Inginerie Energetica Ingineria Sistemelor Electroenergetice  27 10          

 

Procedura pentru înscrierea online a candidaţilor 

 

 

 

Calendarul admiterii

Înscriere candidaţi*:

09.09.2019 - 13.09.2019

Concurs de dosare: 14.09.2019
Rezultatele concursului: 16.09.2019, ora 10.00
Confirmări Runda I: 16.09.2019, ora 10.00 - 17.09.2019, ora 16.00
Afişare Runda II: 18.09.2019, ora 10.00
Confirmări Runda II: 18.09.2019, ora 10.00 - 18.09.2018, ora 14.00
Afişare Runda III: 18.09.2019, ora 16.00
Confirmări Runda III: 18.09.2019, orele 16.00 - 18.00
Rezultatele finale: 18.09.2019, ora 20.00

 

 

Formule de calcul pentru media de admitere :     m=b

  m= media de admitere

  b= media de bacalaureat

 

 

Oferta de programe de studii/specializări:

Facultatea Domeniul Specializarea
Electrotehnica si Electroenergetica Inginerie electrica Electrotehnica
Inginerie energetica Ingineria Sistemelor Electroenergetice

 

Taxele aferente concursului de admitere se plătesc la casieria comisiei  și dovada plății (chitanța ) se depune la dosar:

 • taxa de înscriere: 100 lei – la înscriere,
 • taxa de confirmare: 100 lei – după afișarea rezultatelor, la confirmare.

Candidaţii care solicită scutire de taxa de înscriere vor prezenta o CERERE DE SCUTIRE DE TAXA DE INSCRIERE (formularul se obține de la comisie) însoţită de actele necesare de scutire în formă originală la Comisia de admitere.

La înscriere se vor depune următoarele acte (documentele solicitate se vor ordona conform Opisului intr-un dosar de tip plic):

 1. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă, în original;
  - pentru studenții la forma ID/IFR, deoarece aceștia candidează exclusiv pentru locuri cu taxă, se acceptă și copie legalizată după
    diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă;
  - pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea de vară a anului școlar 2017-2018 se acceptă și
     adeverința eliberată de către instituția de învățământ;
  - provizoriu, se acceptă şi adeverinţe-substitut de diplomă şi copii certificate conform celor menționate la art. 3 după acestea şi
    după diplomă/adeverință (pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea 2017-2018) dar, în etapa de
    confirmări programată imediat după afişarea rezultatelor, neprezentarea diplomei de bacalaureat/adeverinței (pentru
    candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea 2017-2018) în original conduce la descalificarea celor în 
    cauză de la formele de învăţământ  fără taxă;

   
 2. copie după foaia matricolă cu notele obţinute pe parcursul liceului, elaborată conform legislaţiei în vigoare; copia va fi certificată de unul din membrii Comisiei de Admitere a Facultăţii/grupului de Facultăţi;
   
 3. copie după buletinul/cartea de identitate a candidatului; copia va fi certificată de unul din membrii Comisiei de Admitere a Facultăţii/grupului de Facultăţi;
   
 4. certificatul de naştere, certificat pentru conformitate, potrivit celor menționate la art. 3;
   
 5. adeverinţă medicală tip MS 18.1.1., la care se anexează obligatoriu situaţia vaccinărilor la zi, eliberată, după caz, de  cabinetul medical şcolar, de  dispensarul teritorial sau de întreprinderea de care candidatul aparţine, din care să rezulte aptitudinea medicală pentru domeniile la care se înscrie candidatul ; candidaţii cu  afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de medicul de familie în care se va menţiona, în mod expres, gradul deficienţelor, în funcţie de  localizarea acestora, pe baza diagnosticului stabilit de medicul specialist; nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare; adeverinţele medicale NU trebuie să fie vizate de către medicii Policlinicii Studenţeşti din Timişoara;
   
 6. patru fotografii color tip diplomă;
   
 7. dovada achitării taxei de înscriere (chitanţă, aviz etc.); dacă plata se face prin depunerea taxei în contul alocat facultăţii pentru colectarea taxelor de înscriere atunci dovada eliberată de bancă va trebui să conţină următorul text: „taxă de înscriere la admitere UPT, Facultatea ..., sesiunea iulie/septembrie 2018, pentru ....” (se va menţiona numele candidatului);
   
 8. acte pentru scutirea de taxă de înscriere: copii certificate conform celor menționate la art. 3 legalizate după
     - certificatele de deces ale părinţilor, în cazul candidaţilor care se încadrează în Art. 24, pct. a;
     - adeverinţe de la casa de copii, în cazul candidaţilor care se încadrează în Art. 24, pct. b;
    - copie certificată conform celor menționate la art. 3 a certificatului de deces al unui părinte, în cazul candidaţilor care se încadrează
       în Art. 24, pct. c;
     - copie certificată conform celor menționate la art. 3 după certificatul medical sau un alt act cu valabilitate legală, în cazul în care se
       încadrează în Art. 24, pct. d;
     - adeverinţă din care să rezulte încadrarea în Art. 24, pct. e;
    - adeverinţă de angajat al UPT, în cazul candidaţilor care se încadrează în Art. 24, pct. f;

  Aceste acte doveditoare vor fi anexate cererii de înscriere doar de către candidaţii care solicită scutirea de taxa de înscriere;
   

 9. diploma de licenţă sau de absolvire şi foaia matricolă în copie certificată conform celor menționate la art. 3  legalizată, în cazul candidaţilor deja licenţiaţi sau cu diplomă de absolvire;
   
 10. adeverinţă de student şi foaia matricolă parţială, în cazul candidaţilor deja studenţi;
   
 11. declaraţie pe proprie răspundere, autentificată de un notariat privind nefinanţarea/finanţarea anterioară de la bugetul statului pentru urmarea de studii superioare, în cazul candidaţilor care au absolvit liceul înainte de 2018, pentru candidații pe locurile fără taxă; candidaţii finanţaţi de la bugetul de stat vor preciza în declaraţie instituţia de învăţământ superior/facultatea  şi numărul semestrelor cât au fost finanţaţi.

Title: 

Rezultatele concursului de admitere - sesiunea septembrie 2019 - RUNDA 1

File: 

Title: 

Rezultatele concursului de admitere - sesiunea septembrie 2019 - RUNDA 2

File: 

Title: 

Rezultatele concursului de admitere - sesiunea septembrie 2019 - RUNDA 3

File: 

Title: 

Rezultatele finale ale concursului de admitere - sesiunea septembrie 2019 18.09.2019 ora 20.00

File: