You are here

Misiune şi obiective Inginerie Energetică

Misiunea şi obiectivele programului de studii

LICENŢĂ "INGINERIA SISTEMELOR ELECTROENERGETICE"

(2014-2015)

Misiunea programului de studii Misiunea în plan didactic 

Anii I, II

Aducerea la un nivel de cunoştinţe necesar pentru formarea de absolvenţi capabili să activeze ca specialişti în sistemele electroenergetice, industrii asociate şi servicii de consultanţă energetice prin înţelegerea si utilizarea cunoştinţelor de bază pentru domeniul inginerie energetică (discipline precum Matematici, Fizică, Bazele electrotehnicii, Introducere in ingineria energetică), înţelegerea şi utilizarea tehnicii de calcul, a metodelor numerice şi de optimizare, a microprocesoarelor în ingineria energetică (prin discipline precum Utilizarea si programarea calculatoarelor, Metode numerice si structuri de date în energetica, Elemente avansate de grafica asistata de calculator), dobândirea deprinderilor teoretice şi practice legate de producerea şi utilizarea energiei electrice (prin discipline precum Resurse şi conversia energiei, Maşini electrice, Electronică etc.).

Anii III, IV

Asigurarea conţinutului disciplinelor şi a modului de desfăşurare a activităţilor didactice pentru formarea de absolvenţi capabili să activeze ca specialişti în sistemele electroenergetice, industrii asociate şi servicii de consultanţă energetice prin dobândirea cunoştinţelor despre maşini si echipamente electrice, electronică şi măsurări (Echipamente electrice, Maşini electrice, Măsurarea mărimilor electrice şi neelectrice), înţelegerea şi utilizarea tehnicii de calcul aplicate în electroenergetică, a metodelor numerice şi de optimizare, a micro-procesoarelor în ingineria energetică (Prolog şi elemente de inteligenţă artificială, Sisteme cu microprocesoare în energetică), şi integrarea sistemică a acestor cunoştinţe pentru aplicarea la problematica sistemelor electroenergetice (prin discipline precum Fiabilitatea instalaţiilor energetice, Transportul şi distribuţia energiei electrice, Partea electrică a centralelor şi staţiilor electrice, Staţii şi posturi de transformare, Automatizarea şi protecţia sistemelor electroenergetice, Sisteme electroenergetice).

Misiunea în planul cercetării ştiinţifice

Anii I, II

Formarea de deprinderi şi abilităţi minimale pentru pregătirea ulterioară ca absolvenţi capabili să participe la activităţi de cercetare în domeniul energetic şi industriile şi domeniile de consultanţă conexe.

Anii III, IV

Dezvoltarea competenţelor de cercetare cu formarea de deprinderi şi abilităţi pentru ca absolvenţii să fie capabili să participe la activităţi de cercetare în domeniul energetic şi industriile şi domeniile de consultanţă conexe, prin racordarea tematicii lucrărilor aplicative şi de licenţă la teme actuale de cercetare în domeniul ingineriei electroenergetice.

Obiectivele programului de studii

 

Obiectivele activităţilor desfăşurate de Departamentul de Electroenergetică sunt pentru nivelul Licenţă sunt:

  1. formarea profesională competitivă de specialişti în domeniul Electroenergetică;
  2. cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, proiectare, consultanţă, asistenţă tehnică, expertiză şi altele în contextul Ariei Europene a Cercetării;
  3. perfecţionarea învăţământului, a cercetării ştiinţifice şi a serviciilor prestate prin: asigurarea unui statut profesional şi social al membrilor comunităţii UPT la nivelul importanţei pentru societate a misiunii asumate; dezvoltarea bazei materiale a universităţii; adaptarea conţinutului învăţământului, tehnologiilor didactice şi metodelor de evaluare, a cercetării ştiinţifice şi a dezvoltării tehnologice, a producţiei şi a serviciilor, la tendinţele de progres ştiinţific şi tehnologic mondiale şi la dinamica dezvoltării economice şi sociale a ţării; subordonarea tuturor proceselor din Departament principiilor sistemelor de management al calităţii;
  4. cooperarea cu universităţi din ţară şi străinătate, pentru dezvoltarea unui învăţământ modern şi eficient;
  5. integrarea în circuitele informaţionale de nivel naţional, european şi mondial, prin manifestări şi publicaţii ştiinţifice, tehnologice, didactice, culturale şi de informare generală, inclusiv în variantă web.

 

 

Misiunea şi obiectivele programului de studii

MASTER „CONDUCEREA SISTEMELOR ELECTROENERGETICE”

(2014-2015)

 

Misiunea programului de studii Misiunea în plan didactic 

Şcoala masterală cu titlul Monitorizarea şi conducerea eficientă a reţelelor şi sistemelor electroenergetice este un maşter de aprofundare a studiilor de licenţă din domeniul Ingineriei Energetice, specializarea Ingineria Sistemelor Electroenergetice şi de dezvoltare a capacităţilor de cercetare ştiinţifică. Ea îşi propune formarea de specialişti pentru activitatea de conducere şi de cercetare la înalt nivel teoretic şi aplicativ, care să fie capabili să abordeze şi să soluţioneze probleme complexe legate de informatizarea, supravegherea, coordonarea şi conducerea reţelelor şi sistemelor electroenergetice. Formarea unor astfel de specialişti implică şi prevederea unei activităţi de cercetare după modelul universităţilor de prestigiu din Europa. Aceasta impune implicarea cursanţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul contractelor de cercetare din catedră în domeniul reţelelor şi sistemelor electroenergetice.

Dezvoltarea unor programe formative, compatibile cu programe europene similare de maşter, pentru obţinerea de cunoştinţe aprofundate în subdomenii specifice ale ingineriei electroenergetice, cu referire specială la metodele moderne de monitorizare şi conducere a reţelelor şi sistemelor electroenergetice complexe de mari dimensiuni, similare cu sistemul electroenergetic naţional şi cu subsistemele deservite de dispeceratele energetice teritoriale din cadrul CNTEE Transelectrica SA, respectiv Electrica SA.

Misiunea în planul cercetării ştiinţifice Dezvoltarea competenţelor de cercetare, prin racordarea tematicii lucrărilor aplicative şi de disertaţie la teme actuale de cercetare în domeniul ingineriei electroenergetice, dezvoltarea abilităţilor de conducere optimală a reţelelor şi sistemelor electroenergetice, modelare şi simulare în domeniul specific, utilizarea metodelor moderne bazate pe inteligenţă artificială, formarea unor deprinderi privind utilizarea celor mai moderne programe de calcul din domeniu, de lucru în echipă, de comunicare şi prezentare, precum şi implicarea masteranzilor în programele de doctorat şi în activitatea de cercetare contractuală a centrelor şi colectivelor de cercetare din Catedra de Electroenergetică.
Obiectivele programului de studii

 

Obiectivele activităţilor desfăşurate de Departamentul de Electroenergetică pentru nivelul Maşter sunt:

  1. formarea profesională competitivă de specialişti în domeniul Electroenergetică;
  2. cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, proiectare, consultanţă, asistenţă tehnică, expertiză şi altele în contextul Ariei Europene a Cercetării;
  3. acoperirea domeniilor importante de cercetare ştiinţifică ce vizează specializarea de studii aprofundate maşter, respectiv: analiza, optimizarea, şi estimarea regimurilor de funcţionare a sistemelor electroenergetice complexe; analiza şi îmbunătăţirea stabilităţii la mici şi mari perturbaţii a sistemelor electroenergetice complexe; conducerea şi supravegherea în timp real a sistemelor electroenergetice în ansamblu şi a părţilor componente; îmbunătăţirea comportării dinamice a generatoarelor sincrone din sistemele electroenergetice complexe şi optimizarea valorii